Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach serwisu internetowego znajdującego się na stronie www.raptoring.com oraz w aplikacji dostępnej w sklepach Goolge Play oraz Apple Apple Store pod nazwą Raptor Games. postanowienia stanowią podstawę kształtującą wzajemne relacje pomiędzy Użytkownikami a Serwisem. Staramy się na co dzień dokładać starań, by zapewnić Państwu najwyższą jakość świadczonych usług a także rzetelność dostarczanych informacji.

Każdy rozpoczynając korzystanie z niniejszego Serwisu wyraża zgodę na brzmienie zasad wynikających z aktualnego brzmienia Regulaminu według treści umieszczonych na niniejszej stronie w ramach naszego Serwisu.

Niniejsze brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia 15.03.2015r.

Rozdział 1
DEFINICJE

W ramach niniejszego Regulaminu określenia w nim użyte należy rozumieć sposób następujący:

Usługodawca – to Trufey Sp. Z o.o. ul. Wiśniowa 1, 44-144 Żernica, Regon 243154284, KRS 0000446101
Użytkownik –korzystający z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach opisanych w Rozdziale 1 niniejszego Regulaminu.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.raptoring.com, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.
Aplikacja – aplikacja Raptor Games dostępna w sklepie Goolge Play
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Prawo – system norm prawnych (w postaci ustaw) obowiązujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów i usług, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez każdego Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, przy czym formularz wskazuje każdorazowo, które dane są konieczne do skutecznego zarejestrowania w Serwisie, a które dobrowolnie podawane przez każdego Użytkownika.
Zadanie – zbiór ćwiczeń i treningów wykonywanych przez jednego Użytkownika przy użyciu przyrządu gimnastycznego o nazwie własnej Raptor w celu pomiaru wyniku i przedstawienia w tabeli wyników
Ranking– zestawienie informacji o Użytkowniku, przedstawiane przez Serwis odnoszące się do każdego zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie przy pomocy narzędzia rankingującego udostępnianego przez Usługodawcę; informacje odnoszące się do Rankingu podlegają modyfikacjom zarówno przez Użytkownika jak i przez Usługodawcę.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, w tym m.in.: Serwis oraz Aplikacja.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
Cookie – plik , w którym zapisywane są informacje o: treściach przeglądanych przez Użytkownika w Internecie, czasie trwania operacji Użytkownika związanych z wykorzystaniem Internetu i adresie IP Użytkownika. Pliki cookies zapisywane są i przechowywane na serwerze Serwisu i na dysku twardym komputera Użytkownika. Informacje zapisane w pliku typu cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.
Protokół SSL – standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania. Regulamin – niniejszy Regulamin, wprowadzany przez Usługodawcę, każdorazowo w wersji aktualnej dostępny na stronie internetowej Serwisu.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Usług Serwisu jest zbieranie i udostępnianie przez Usługodawcę jego Użytkownikom informacji poprzez publikację na stronach internetowych Serwisu i w Aplikacji:
a) informacji o Użytkownikach takich jak nazwa użytkownika, miasto, płeć, notatka Użytkownika o sobie,
b) wyników Użytkowników z poszczególnych Zadań, c) wiadomości o tematyce związanej ze sportem,
d) ofert produktów i usług
e) informacji dotyczących wyników Użytkowników w formie Rankingu
2. Niniejszy Regulamin określa:
a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Od chwili podjęcia aktywności w Serwisie, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3
Rejestracja w Serwisie

1. Udział każdego Użytkownika następuje na zasadzie dowolności. Dostęp do Serwisu uzyskuje się po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu pod adresem www.raptoring.com lub w aplikacji Raptor Games.
2. Dostęp do wszystkich zasobów Serwisu, w tym możliwość korzystania z Aplikacji, możliwe jest wyłącznie po zakończeniu procesu rejestracyjnego.
3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika indywidualne konto o nazwie tożsamej z adresem e-mail.
4. Użytkownik oświadcza, że nazwa konta nie narusza praw osób trzecich, nie zawiera danych osobowych i jest on wyłącznie odpowiedzialny za wybór nazwy konta.
5. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone konto usunąć, jeżeli dana nazwa jest już używana w ramach Serwisu bądź poweźmie uzasadnione i wiarygodne informacje, że nazwa to jest sprzeczna z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami bądź też godzi w dobre imię osób trzecich albo uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Rejestracja dla każdego Użytkownika nie wymaga wniesienia jakichkolwiek opłat.
7. Użytkownik oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania Usług Serwisu;
b) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w całości;
c) podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i kompletne;
d) podane dane nie naruszają praw osób trzecich;
e) Oświadcza, iż posiada pełnę praw autorskich do utworów udostępnianych przez siebie w Serwisie i ponosi odpowiedzialność za naruszenie w tym zakresie praw osób trzecich,
f) wyraża zgodę na publikację wykonanych z użyciem Aplikacji nagrań video w Serwisie oraz kanale youtube www.youtube/raptorgameschallenges, www.youtube.com/raptorgames oraz mediach społecznościowych www.facebook.com/raptoringpl oraz www.instagram.com/raptoringpl
g) Wyraża zgodę na dowolne opracowanie i dalsze wykorzystanie utworów udostępnionych Usługodawcy, w celach związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą, w tym na ich:
– dowolną modyfikację jak np.: łączenie z innymi utworami, skracanie, montaż itp.
– opatrzenie dodatkowymi treściami takimi jak np.: hasła reklamowe, treści informacyjne, logotypy, znaki handlowe Usługodawcy i innych podmiotów
– dalsze rozpowszechnianie utworów i ich opracowań w całości lub części, w dowolny sposób, również przez publiczne ich nadawanie
– zbycie utworów i ich opracowań,
– pobierania pożytków z utworów i ich opracowań,
– zniszczenie utworów.
h) zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Usługodawcę z praw autorskich do udostępnionych utworów,
8. Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych Usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji znajdujących się oraz oznaczonych jako „konieczne” w formularzu rejestracyjnym.
9. Udostępnienie zasobów Serwisu uzależnione jest od zakresu danych, które podał każdy z Użytkowników. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
10. Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z udziału w Serwisie. Rezygnacja oraz usunięcie konta następuje poprzez wysłanie wiadomości o treści wskazującej na taką wolę Użytkownika, drogą elektroniczną, na adres biuro@raptoring.com z tego samego adresu na jaki Użytkownik dokonał rejestracji w serwisie, lub poprzez komunikator Facebook z tego samego konta którego użył w rejestracji w Serwisie,co skutkuje usunięciem wszystkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie i z serwerów, na którym/których przechowywane są te dane. Usługodawca ma prawo zachować dane osobowe Użytkownika (o ile na wyraźny wniosek Użytkownika zostaną wprowadzone do zostaną wykorzystane w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Usługodawcą w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.

Rozdział 4
Warunki korzystania z Serwisu

1. Użytkownik w celu skorzystania z Serwisu musi spełnić poniższe wymagania techniczne, umożliwiające współpracę z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
a) posiadać połączenie z siecią Internet
b) posiadać mobilne urządzenie (smartphone)
c) posiadać konto Facebook
d) posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail,
e) posiadać aktualną przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla FireFox lub inną kompatybilną przeglądarką,
d) posiadać przeglądarkę internetową, która umożliwia akceptację plików „cookies”.
2. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług wybranych przez Użytkownika nie później niż w terminie 72 godzin od prawidłowej rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku, gdy rejestracja nastąpi w dzień wolny ustawowo wolny od pracy, wówczas świadczenie Usług rozpocznie się najpóźniej z końcem dnia następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Rozdział 5
Prawa i Obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania lub usuwania kont Użytkowników w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do niektórych lub wszystkich zasobów Serwisu w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jak również działań mających na celu naruszenie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działania na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
2. W przypadku, gdy mimo otrzymania od Usługodawcy wezwania do zaprzestania działań, o których mowa w pkt 1, Użytkownik nie postąpi zgodnie z wezwaniem Usługodawcy, Usługodawca uprawniony jest do definitywnego usunięcia konta takiego Użytkownika
3. Usługodawca zobowiązuje się na mocy niniejszego Regulaminu wobec każdego Użytkownika do nieudostępniania osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji poparte odpowiednią podstawą prawną.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zasady opisanej w punkcie powyżej wobec osób trzecich.
5. Użytkownik ma prawo publikacji w Serwisie treści tekstowych. Niedozwolone jest zamieszczanie wpisów we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu o treści niezgodnej z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści wulgarnych, nieprzyzwoitych lub w jakikolwiek inny sposób naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, kontrowersyjnych. Powyższe dotyczy również treści o charakterze marketingowym, publikowanych bez zgody Usługodawcy;
6. Użytkownik ma prawo publikacji w Serwisie treści wizualnych. Nagrania video lub inne treści wizualne, publikowane na kontach użytkowników: nie dotyczące Zadań wyznaczanych Użytkownikom lub posiadające treści niezgodne z prawem, nawołujące do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, zawierające treści wulgarne, nieprzyzwe czy w jakikolwiek inny sposób naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, będą usuwane . Powyższe dotyczy również treści o charakterze marketingowym, publikowanych bez zgody Usługodawcy;
7. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyszukiwania informacji znajdujących się w Serwisie, przeglądania i sortowania według określonych przez Usługodawcę kryteriów, zgodnie z możliwościami udostępnionymi w ramach wyszukiwarki znajdującej się w Serwisie.
8. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zapisanie się na cykliczny elektroniczny newsletter, obejmujący przesyłanie informacji o nowościach w Serwisie zgodnie z kryteriami umieszczonymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
9. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość zrezygnowania z newslettera w każdej chwili bez konieczności rezygnacji z zarejestrowanego konta w Serwisie.

Rozdział 6
Warunki płatności

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne z zastrzeżeniem pkt 2
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za korzystanie z niektórych specjalnych Usług Serwisu

Rozdział 7
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. W związku z możliwością zamieszczania w Serwisie treści wizualnych (foto, video) Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tam zarejestrowanego i udostępnionego Usługodawcy jego wizerunku w celach związanych z wykonywaną Usługą.
2. Zamieszczając wizerunek innej osoby lub grupy osób Użytkownik ma obowiązek uzyskać zgodę na wykorzystanie na powyższych zasadach wizerunków wszystkich osób uwidocznionych na zamieszczanych treściach wizualnych i ponosić będzie odpowiedzialność wobec Usługodawcy za szkodę wynikłą z ewentualnego braku/cofnięcia takiej zgody.

Rozdział 8
Ochrona danych osobowych w Serwisie – Polityka Prywatności

1. Usługodawca zbiera od Użytkownika następujące informacje i dane osobowe:
a) nazwa użytkownika,
b) wiek,
c) nazwa użytkownika w portalu Facebook,
d) adres poczty elektronicznej,
e) płeć,

2. O ile powyższe informacje, zebrane w wykonaniu postanowień niniejszego Regulaminu,same w sobie lub w połączeniu ze sobą lub z innymi informacjami, ujawnionymi przez Użytkownika w treściach lub materiałach zamieszczanych przez niego w Serwisie, będą stanowić dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i w zakresie określonym w udostępnionym przez Usługodawcę formularzu rejestracyjnym.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2, przetwarzane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwanych dalej zbiorczo „Ustawą”.

4. Inne informacje, oprócz określonych zgodnie z pkt 1, mogą być przetwarzane wyłącznie za odrębną zgodą Użytkownika, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ustawie oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy.

6. Z chwilą przekazania danych osobowych Użytkownika, Usługodawca staje się on administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy i jest od tego momentu odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

7. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, o ile nie wynika to z umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

8. Usługodawca jako administrator danych osobowych chroni udostępnione dane osobowe przed dostępem do nich podmiotów nieuprawnionych.

9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, udostępniającym dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z Ustawy tj. prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji oraz prawo żądania usunięcia danych osobowych umieszczonych w Serwisie.

10. Żądanie usunięcia danych osobowych, o którym mowa w pkt 9, uznaje się za rezygnację z korzystania z zasobów Serwisu w całości lub w części , jeśli Użytkownik zażądał usunięcia informacja koniecznych do korzystania z Serwisu, o których mowa w punkcie 1.

11. Pliki typu „cookies” używane są w celu dostarczenia Usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

12. W związku z faktem, że w niektórych przypadkach spersonalizowany dostęp do treści Serwisu oparty jest o pliki typu „cookies” wyłączenie ich akceptacji przez przeglądarkę może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług.

13. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody na przetwarzanie w tym zakresie przez Użytkownika.

14. Aplikacja może wysyłać anonimowe dane (adres IP, nazwa użytkownika, informacja o błędach) o swoim działaniu. Dane będą wykorzystywane tylko na potrzeby diagnostyczne/naprawy błędów

Rozdział 9
Postępowanie reklamacyjne oraz zwroty.

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami oraz procesem płatności na łamach Serwisu, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Usługodawcy na adres reklamacje@raptoring.com

2. Takie zgłoszenia Usługodawca zobowiązuje się rozpatrywać na bieżąco, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia danej reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę.

3. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące Usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) nazwa użytkownika, nazwa użytkownika Facebook lub adres email b) przedmiot reklamacji;

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania reklamacji nie zawierającej danych określonych w pkt 5.

7. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja rozpatrzona została w terminie,14 dni od jej doręczenia Usługodawcy. Informacja o decyzji podjętej w toku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

Rozdział 10
Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w związku z wprowadzaniem ulepszeń lub modyfikacji technicznych a także konserwacji.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu i funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkownika w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność, autentyczność, zgodność ze stanem rzeczywistym.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, będących konsekwencją braku możliwości świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem albo przepisami prawa w tym za treści i materiały wysyłane przez tych Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

Rozdział 11
Postanowienia dotyczące Regulaminu Serwisu

  1. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
  2. Wszelkie zmiany są na bieżąco publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu zobowiązuje każdego z Użytkowników do zapoznania się z aktualnymi postanowieniami Regulaminu.
  3. Zalogowanie do Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  4. Na żądanie Użytkownika Usługodawca udostępnia mu treść niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

  1. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
  2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.